Na vizualizacích uvedených níže máte možnost shlédnout hmotovou rekonstrukci podoby tvrze (či spíše hradu) na konci 15. století pokud možno oproštěnou od nepodložených detailů. Samotnou věž bylo možné poměrně přesně rekonstruovat včetně detailů, jako jsou například okenní mříže. Výjimkou je úsek jižní zdi, v kterém jsou dnes sdružená okna. Zde se mohla nacházet záchodová šachta, která mohla při požáru způsobit porušení zdi. To mohl být právě důvod vzniku nových oken na tomto místě. Jedná se ovšem jen o domněnku. Dřevěné polopatro a zastřešení věže je odvozené na základě analogie s jinými podobnými objekty.

01.jpg06.jpg08.jpg10.jpg11.jpg12.jpg

Schodiště, které vede ke vstupnímu portálu, je v tomto místě doložené. Nasvědčuje tomu mříž na okně ve druhém patře. Přesná podoba schodiště však není známá a je tudíž také analogická. Průběh hradeb je vytvořen na základě průzkumu a dochovaných zbytků. Jejich výška je odhadnutá. Přesný způsob ukončení hradeb není možné rekonstruovat, proto je ponechán pouze v náznaku. Tvar střech ostatních věží odpovídá dobovému stavitelství. Pozice vnitřní brány je doložená, umístění vnější brány je pouze pravděpodobné. Tvar portálu obou bran je pak vybrán jako jeden z možných. Dělostřelecká bašta není přesně doložená, ale je zde více než pravděpodobná. Most přes příkop je opět analogií. Konečně palácová budova na nádvoří není nikterak podložená, ale je možné ji zde předpokládat. Důvodem je absence teplých obytných místností ve věži a velikost nádvoří. Proto je v modelu naznačena průhledně. Velikost a tvar budovy je dán analogiemi a prostorovými možnostmi nádvoří.

Vizualizace vytvořil Bc. Václav Hájek na základě stavebně-historického průzkumu doc. Ing. Michaela Rykla.

 Půdorys tvrze se zjednodušenou analýzou stavebních dějin. (dle M. Rykla)