Literatura

 • Bílek, T. V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, I, Praha 1882.
 • Halzbauer, Z – Chotěbor, P.: Stavební rekonstrukce vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí. In Archeologia historica 15, 1990
 • Heber, F.A.: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser, V, Praha 1847, s. 244, č. 403.
 • Herout, J.: Úpravy oken památkových objektů. In Památková péče 23, 1965
 • Hošek, J. – Muk, J.: Omítky historických staveb. SPN, Praha, 1990
 • Chotěbor, P.: Malešov, in: Encyklopedie českých tvrzí, II. díl (K—R), Praha 2000, s. 442-444.
 • Kašička, F.: Život na středověké a renesanční tvrzi. In Archeologia histirica 15, Tábor, 1989
 • Lustig, R. – Světnička, F.: Schematismus velkostatků v Čechách. Zprac. R. Lustig a F. Světnička. Praha 1933.
 • Mencl, V.: Vývoj okna v architektuře českého středověku. In Zprávy památkové péče 20, 1960
 • Mencl, V.: Vývoj portálu v architektuře českého středověku. In Zprávy památkové péče 20, 1960
 • Nohel, R.: Kutnohorské erbovní rody. Kutná Hora 1998.
 • Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, 12. díl, Čáslavsko. Praha 1900.
 • Tittel, I.: Schematismus und Statistik des Grossgrundbesitzes und grösserer Rustikalgüter im Königreiche Böhmen. Prag 1906.
 • Tomek, Václav Vladivoj: Dějiny Prahy VI
 • Vařeka, P.: Středověký stavební materiál v archeologických pramenech a problematika jeho interpretace. In Sborník společnosti přátel starožitností, 1992
 • Vlk J. F.: Beiträge zur Chronik von Maleschau. Kolin 1872.

Edice

 • Archiv český. VI, Praha 1872.
 • Dačický, M. z Heslova: Prostopravda. Paměti. Ed. E. Petrů a E. Pražák. Praha 1955.
 • Pozůstatky desk zemských království českého r. 1541 pohořalých. Ed. J. Emler. I-II, Praha 1870-1872.
 • Regesta II (1253-1310), Praha 1882.
 • Regesta IV (1333-1346), Praha 1892.

Plány

Obecní úřad Malešov

 • Montážní plán skladiště v Malešově, řezy a půdorys, měřítko 1 : 50, Ing. Masál, Továrna mlýnských strojů a stavba mlýnů (= Prokop, národní podnik, Pardubice) – 1946
 • Rampa a přístřešek u tvrze Malešov – 1947
 • Projekt na strojní zařízení ve “Tvrzi”, řezy a půdorysy, měřítko 1 : 100, Českomoravské strojírny Blansko – 1947
 • Variantní architektonická studie: Tvrz Malešov, výkresová část (situace 1 : 200, půdorysy a pohledy 1 : 50), Středočeský podnik pro konzervaci a obnovu památek, Kostelec nad Černými Lesy – 1978

Státní okresní archiv (SOkA) Kutná Hora

 • fond Sbírka map a plánů:
  Tvrz Malešovská, načrtl Zdeněk Teklý, kreslil Jos. Ševčík – asi 2. pol. 19. stol.
  Tvrz Malešovská, načrtl Zdeněk Teklý – asi 2. pol. 19. stol.

Státní ústav památkové péče (SÚPP) Praha, archiv plánů

 • PPOP-994-5-11.523 — Tvrz Malešov, zaměření. Středočeský podnik pro konzervaci a obnovu památek, Kostelec n. Č. L., vypracoval Ing. arch. Brodský, pro Zeměděl. nákup. a zásobovací podnik, n. p. Praha, VI / 78, 1. podlaží, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.524 — Dtto, 2. podlaží, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.525 — Dtto, 3. podlaží, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.526 — Dtto, 4. podlaží, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.527 — Dtto, 5. podlaží, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.528 — Dtto, krov tvrze, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.529 — Dtto, řez podélný, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.530 — Dtto, pohled severní, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.531 — Dtto, pohled jižní, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.532 — Dtto, pohled západní, 1 : 50.
 • PPOP-994-5-11.533 — Dtto, pohled východní, 1 : 50.

Státní ústřední archiv (SÚA) Praha

 • fond Indikační skicy:
  sign. Ča 340 – Indikační skica z r. 1838

Ústav dějin umění AV ČR, Oddělení dokumentačních a sbírkových fondů

 • Grafická sbírka:
  i. č. 07955 – sign. W-E-2/263 – Situations-Plan des Schlosses Maleschau – kolem r. 1845

Literatura

 • Situations-Plan des Schlosses Maleschau – kolem r. 1845. – In: Heber 1847, s. 244, č. 403.
 • Plán Malešova, asi r. 1900. – In: Sedláček 1900, s. 132.
 • Malešov, půdorys tvrze s opevněním. Půdorysy vyšších podlaží věže. Kresba P. Chotěbor. – In: Chotěbor 2000

Ikonografie

Státní ústav památkové péče (SÚPP) Praha, fotoarchiv

 • i.č. 14.008 — Malešov. Tvrz, celkový pohled. Foto Dr. Poche.
 • i.č. 14. 009 — dtto
 • i.č. 162. 813 — Malešov. Celkový pohled. Foto Zatloukal, 1930-1950.
 • i.č. 162.814 — Malešov. Věž (špýchar). Foto Zatloukal, 1930-1950.
 • i.č. F 54.126 — Malešov. Obec, celkový pohled (viditelná věž zdálky). Foto před 1945.

Ústav dějin umění AV ČR, Oddělení dokumentačních a sbírkových fondů

 • Grafická sbírka:
  i. č. 07954 – sign. W-E-2/262 – F.A. Heber, Maleschau, 1845

Literatura

 • F.A. Heber, Maleschau, 1845. – In: Heber 1847, s. 244, č. 403.
 • Karel Liebscher: Malešov zámek. – In: Sedláček 1900, s. 129.